The Wind Power es una completa base de datos mundial sobre la energía eólica dirigida a los principales actores profesionales del mercado. The Wind Power es una completa base de datos mundial sobre la energía eólica dirigida a los principales actores profesionales del mercado.
English English Deutsch Español 

Acceso en línea > País > ChinaArchivo China
Informe nacional China
Informes GlobalData (2)

  Datos generales   Parques eólicos  

Por zonas

  Mapa   Material visual  

Nombre Potencia nominal total (kW) Número de generadores
No clasificadas 6 433 150 1 709
Anhui 2 497 100 1 398
Beijing 255 500 169
Chongqing 49 300 58
Fujian 2 654 550 1 266
Gansu 14 911 800 3 630
Guangdong 3 281 140 2 567
Guangxi 1 934 000 923
Guizhou 2 157 500 1 033
Hainan 286 200 195
Hebei 7 622 200 4 723
Heilongjiang 2 908 800 2 045
Henan 2 224 300 1 260
Hong Kong 800 1
Hubei 3 258 725 1 780
Hunan 2 469 450 1 194
Inner Mongolia 17 278 080 9 584
Jiangsu 3 256 850 1 829
Jiangxi 1 465 200 649
Jilin 4 758 470 2 574
Liaoning 3 965 620 2 428
Ningxia 4 369 300 2 536
Offshore 86 230 680 9 778
Qinghai 924 500 586
Shaanxi 1 946 000 1 058
Shandong 7 394 050 4 451
Shanghai 528 300 233
Shanxi 6 228 400 3 140
Sichuan 1 082 000 494
Tianjin 525 000 285
Xinjiang 6 391 410 3 845
Yunnan 4 914 950 2 615
Zhejiang 1 363 210 724


The Wind Power
contact@thewindpower.net
Todos los derechos reservados - 2005-2020

Condiciones generales de uso y venta - Socios
NEWSLETTER