The Wind Power is a comprehensive database of detailed raw statistics on the rapidly growing sphere of wind energy and its supporting markets. The Wind Power is a comprehensive database of detailed raw statistics on the rapidly growing sphere of wind energy and its supporting markets.
English English Deutsch Español 

Online access > Countries > China > Fujian


Sign up    Log in    Search


China wind farms file
National report

  General data   Wind farms  

By zones

  Map   Media   IREC Index  


Accurate coordinates:
  Under construction       Operational       Dismantled

Approximate coordinates:
  Under construction       Operational       Dismantled

Name Total power
(kW)
Number of turbines
Sorting tool reserved for Premium Access members Sorting tool reserved for Premium Access members Sorting tool reserved for Premium Access members
Aozaishan6,000
Beijiao48,000
Caoshan36,000
Dahanshan I48,000
Dahanshan II48,000
Dahuxian30,000
Dingyanshan48,000
Fengchuiling48,000
Fujian Dongshan Zhangzhou Chen49,500
Fuqing5,000
Fuqing Haitan Strait200,000
Fuqing Jiangyin14,000
Fuyingdao48,000
Gaoshan I20,000
Gaoshan II36,000
Gaoyushan70,000
Houshanzai16,150
Huadian Shapu30,000
Huangkeng40,000
Huangqi40,000
Jiangjunshan14,000
Jiangkou48,000
Jigongdong48,000
Liuao4,000
Liuao30,600
Liuao45,000
Liuao26,000
Liyushan48,000
Longjiao I48,000
Longjiao II48,000
Longmen (Fujian)48,000
Lubei100,000
Lubei6,000
Maershan40,000
Matoushan (Zhongmin)47,500
Nanan48,000
Nanri400,000
Nanri I16,150
Nanri III48,450
Nanri III48,000
Panyang48,000
Putian Shicheng40,000
Putian Shijing40,000
Qingfeng (Fujian)48,000
Qingfeng (Fujian)62,100
Qinglin48,000
Quanhui99,000
Shibishan48,300
Shicheng40,000
Shicheng54,000
Shijing (Fujian Energy)40,000
Shijing I (Funeng)40,000
Shijing II (Funeng)14,000
Shitang48,000
Wangmushan47,500
Wujiaowan30,000
Wulongshan (Fujian)48,000
Wuzhai48,000
Xincuo48,000
Xinghua Gulf18,000
Xinghua Gulf13,400
Xinghua Gulf10,000
Xinghua Gulf10,000
Xinghua Gulf11,000
Xinghua Gulf5,000
Xinghua Gulf12,000
Yangping20,000
Yanting30,000
Yongding Hukeng48,000
Zeqi48,000
Zhangzhou100,000
Zhongcuo30,000
Zhongmen48,000

Complete/correct this sheet:The Wind Power
contact@thewindpower.net
All rights reserved - 2005-2022 - Cookie Policy
General Terms and Conditions of Sale - Partners